News

เตรียมจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

0

รศ.ดร. วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยทักษิณ มีแผนในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ในพื้นที่วิทยาเขตพัทลุง

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานศึกษาต้นแบบในการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ ในสังคมพหุวัฒนธรรมสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และสอดคล้อง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่งวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ทางการศึกษา ที่นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) มีอัตลักษณ์ เห็นคุณค่า อนุรักษ์ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ และเพื่อจัดตั้งสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นห้องปฏิบัติการทางการเรียนรู้สำหรับนิสิต ครู และคณาจารย์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพครู

        —  รศ.ดร. วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  กล่าว–

 

โดยขณะนี้ การดำเนินโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตฯ ภายใต้การบริหารจัดการโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ทั้งนี้กำหนดเปิดดำเนินการในปีการศึกษา 2562 โดยจะเริ่มเปิดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 3 ห้อง ๆ ละ 30 คน และจะเปิดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2565 จำนวน 3 ห้อง ๆ ละ 30 คน ต่อไป

กระบวนการผลิตพอลิไวนิลคลอไรด์นาโนไฟเบอร์ ที่มียางธรรมชาติทำหน้าที่เป็นตัวพลาสติไซเซอร์ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

Previous article

เชื้อเพลิงขยะ Refuse Derived Fuel (RDF) ผสมกะลาปาล์ม และกรรมวิธีการผลิต ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in News