RESEARCH

จากเศษกุ้งสู่เอนไซม์ผลิตไบโอดีเซล

0

งานวิจัยจุลินทรีย์เพื่อการผลิตก๊าซชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตร

Previous article

ม.ทักษิณ เร่งถ่ายทอดองค์ความรู้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา ปั้นเกษตรกรสู่การส่งออก

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in RESEARCH