ARTHonor

นิสิต ม.ทักษิณ ตัวแทนประเทศไทย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ “โยธวาทิต” ระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น

0

— นายเสฎฐวุฒิ จันทร์สมมิตร นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้มีความสามารถด้านดนตรีโยธวาทิตและเป็นหนึ่งในสมาชิกวงดุริยางค์เครื่องลมกรมพลศึกษา (DPE.Winds) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีโยธวาทิต และถ่ายทอดองค์ความรู้ประโยชน์ของดนตรีให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนในระดับนานาชาติ โดยร่วมแสดงดนตรีโยธวาทิต วงดุริยางค์เครื่องลมกรมพลศึกษา ระหว่างวันที่ 17-22 ตุลาคม 2562 ณ เมืองไอชิ ประเทศญี่ปุ่น —

กรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ส่งนักดนตรีและเจ้าหน้าที่วงดุริยางค์เครื่องลมกรมพลศึกษา (DPE Winds) รุ่นที่ 2 ซึ่งกลุ่มนันทนาการเด็กและเยาวชน ได้ทำการคัดเลือกนักดนตรีจากทั่วประเทศกว่า 100 คน ให้เหลือเพียง 49 คนเพื่อร่วมจัดการแสดงกิจกรรมแลกเปลี่ยนและเผยแพร่วัฒนธรรมด้านดนตรีโยธวาทิต

บรรยากาศกิจกรรมแลกเปลี่ยนและเผยแพร่วัฒนธรรมด้านดนตรีโยธวาทิตกับโรงเรียนเมเดน ไฮสกูล ประเทศญี่ปุ่น –ภาพถ่ายจากกรมพละศึกษา —

กิจกรรมนี้เป็นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ วัฒนธรรมด้านดนตรี ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระดับมาตรฐานวงโยธวาทิตไทย สู่สากล อีกทั้งเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์การจัดประกวดวงโยธวาทิตที่กรมพลศึกษาดำเนินการเป็นประจำทุกปีในเวทีนานาชาติ นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสในการศึกษารูปแบบการดำเนินงานบริหารจัดการ และการให้บริการ ด้านนันทนาการของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บรรยากาศกิจกรรมแลกเปลี่ยนและเผยแพร่วัฒนธรรมด้านดนตรีโยธวาทิตกับโรงเรียนเมเดน ไฮสกูล ประเทศญี่ปุ่น –ภาพถ่ายจากกรมพละศึกษา —

บรรยากาศกิจกรรมแลกเปลี่ยนและเผยแพร่วัฒนธรรมด้านดนตรีโยธวาทิตกับโรงเรียนเมเดน ไฮสกูล ประเทศญี่ปุ่น –ภาพถ่ายจากกรมพละศึกษา —

สำหรับวงดุริยางค์เครื่องลมกรมพลศึกษา (DPE Winds) รุ่นที่2 ได้ร่วมทำการแสดงแลกเปลี่ยนและเผยแพร่วัฒนธรรมด้านดนตรีโยธวาทิต ร่วมกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมของโรงเรียนเมเดน ไฮสกูล และในวันเสาร์ที่ 20ตุลาคม 2561 จะมีโอกาสได้ร่วมทำการฝึกซ้อมกับวงไอมาจิ ซึ่งเป็นวงโยธวาทิตของเมืองนาโกย่าที่มีชื่อเสียง และคว้ารางวัลมาอย่างมากมายในการประกวดวงโยธวาทิตของประเทศญี่ปุ่นและในระดับนานาชาติ โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ คาดว่านักดนตรีของวงดุริยางค์เครื่องลมกรมพลศึกษา จะได้รับประโยชน์และประสบการณ์ทางดนตรี ไปพัฒนความสามารถด้านโยธวาทิตให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล

บรรยากาศกิจกรรมแลกเปลี่ยนและเผยแพร่วัฒนธรรมด้านดนตรีโยธวาทิตกับโรงเรียนเมเดน ไฮสกูล ประเทศญี่ปุ่น –ภาพถ่ายจากกรมพละศึกษา —

 นอกจากนั้น วงดุริยางค์เครื่องลมกรมพลศึกษา (DPE Winds) ยังได้เดินพาเหรดและแสดงดนตรีร่วมกับวงไอมาจิ ในเทศกาลของเมืองนาโกย่า ( NAGOYA FESTIVAL 2018) ด้วย

ดำรงค์ ชีวะสาโร ผู้ปลุก “การแทงหยวก” ลุ่มทะเลสาบสงขลาให้ตื่นมามีบทบาทกับชุมชน

Previous article

ไอเดียเจ๋งระดับประเทศ “แผน PR : เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 5 จังหวัดชายแดนใต้” ชนะเลิศ Young Justice Public Relations 2018

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in ART