Education

มหาวิทยาลัยทักษิณ “ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” เรียนจบบรรจุเป็นข้าราชการครู

0

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

โครงการพัฒนาครูท้องถิ่นเป็นโครงการที่เริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกคนดี คนเก่ง เข้ามาเป็นครู โดยเมื่อจบการศึกษาแล้วผู้เรียนจะได้รับการแต่งตั้งให้บรรจุเป็นครูในภูมิลำเนาของตนเอง โดยกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีเป้าหมายให้มีการดำเนินการระหว่างปี พ.ศ.2559-2570 เพื่อสร้างครูที่มีคุณภาพตอบสนองท้องถิ่นจำนวน 47,390 คน โดยคาดหวังว่าครูที่ผ่านโครงการเหล่านี้จะเป็นผู้นำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาของประเทศที่จะเห็นผลได้ชัดเจน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

               โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดการผลิตและพัฒนาครูระหว่างหน่วยงานต่างในพื้นที่นั้นๆ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมผลักดันโครงการนี้ในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อสร้างครูที่มีคุณภาพทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีจิตสาธารณะ มีทักษะของการใช้ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี และเทคนิคการสอนแบบใหม่ๆ  เพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพในพื้นที่ท้องถิ่นของตัวเอง  ที่สำคัญโครงการนี้ยังสามารถทำให้ครูอยู่กับโรงเรียนอย่างมีสมาธิ ต่อเนื่อง ลดปัญหาการโยกย้าย

 

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ภารรกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
http://www2.tsu.ac.th/org/student/

โทรศัพท์ 074-317608,  074-317600 ต่อ 7107, 7110, 7112,  โทรสาร 074-317628

หรือที่
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 140 หมู่ 4 ถนน กาญจนวนิช ตำบล เขารูปช้าง  อำเภอ เมือง จังหวัดสงขลา, ประเทศไทย 90000

โทร 074-322521 หรือ 074-317600 ต่อ 3101 แฟกซ์ 074-322521
Facebook : http://www.facebook.com/Education.ThaksinU/

 

 

“แพทย์แผนไทย” ทางออกผู้ป่วยที่ไม่อยากรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ

Previous article

14 มกราคม “วันศาสตราจารย์สุธิวงศ์” ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ คือใคร?

Next article

Comments

Comments are closed.

Login/Sign up