Style

ทุกเพศเสมอภาค ม.ทักษิณ ให้สิทธิแต่งกายตามเพศวิถี

0

#ทุกเพศเสมอภาคในมหาวิทยาลัยทักษิณ
—นิสิตแต่งกายได้ตามอัตลักษณ์ทางเพศและเพศวิถีของตน—


#มหาวิทยาลัยทักษิณ : ระเบียบการแต่งกายของนิสิตที่มีอัตลักษณ์ข้ามเพศ..
“แนวปฏิบัติการแต่งกายของนิสิตมีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ.2560 ซึ่งอนุญาตให้นิสิตแต่งกายเข้าชั้นเรียน เข้าสอบวัดผล เข้าฝึกปฎิบัติงาน และแต่งชุดครุยตามเพศวิถีตนได้ โดยตั้งแต่ออกประกาศฉบับนี้เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ยังไม่มีปัญหาหรือความวุ่นวายใดๆเกิดขึ้น ซึ่งประกาศของมหาวิทยาลัย ได้ระบุไว้ชัดเจนว่า หากผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัย กลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหงผู้ร่วมงาน นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือประชาชน ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือเพศวิถีทางเพศที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิดถือว่าผิดวินัย”
–ผศ.นพดล ศุกระกาญจน์ อดีตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวไว้ในเวทีเสวนาของ กรมการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองส่งเสริมความเสมอภาค จัดเสวนา เรื่อง ” #ความเสมอภาคในการแสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกำเนิดปรากฏการณ์ในสถาบันการศึกษา” เมื่อวันที่ 10 ก.ย.61
#ข้อมูลจาก TNEWS 2018-09-10

วีรวรรณ บินละหลี “ร่างเล็กหัวใจไม่เล็ก” ม.ทักษิณ สานฝันเป็นนักกฎหมายเพื่อสังคม

Previous article

“ครูไทยใจอาสา” กลุ่มนิสิต ม.ทักษิณ แก้ปัญหาเด็กด้อยโอกาส อ่าน-เขียนไม่ได้

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.