care

“ครูไทยใจอาสา” กลุ่มนิสิต ม.ทักษิณ แก้ปัญหาเด็กด้อยโอกาส อ่าน-เขียนไม่ได้

— ม.ทักษิณ สร้างครูเพื่อสังคม  เป็นความท้าทายที่ “กลุ่มครูไทยใจอาสา” ก่อกำเนิดขึ้นท่ามกลางภาวะ […]
care

ณัฐกฤตา ศรีใหม่ ตัวแทนการพัฒนาการศึกษาตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     — ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงเปลี่ยนเด็กหญิงจากห […]
care

“ค้อน หิน ดิน ทราย” ประวัติศาสตร์บอกเล่าก่อนเป็น ม.ทักษิณ จาก “สดใส” สดใส ขันติวรพงศ์

— ความเป็นน้องพี่ที่แตกหน่อจากกอเดียวกันได้เชื่อมโยงชาว วค. (วิทยาลัยครูสงขลา) กับชาว วศ (วิทย […]
Academic Service

ดำรงค์ ชีวะสาโร ผู้ปลุก “การแทงหยวก” ลุ่มทะเลสาบสงขลาให้ตื่นมามีบทบาทกับชุมชน

ตลอด 20 ที่ผ่าน ในวงการศิลปะไทยน้อยคนนักไม่รู้จัก “ดำรงค์  ชีวะสาโร” ผู้ฟื้นคืนศิลปะไทยโบราณของลุ่มท […]
care

ม.ทักษิณ พัฒนาพลังงานชีวภาพทดแทนไบโอดีเซลและปิโตรเลี่ยม

การพัฒนาชีวเคมี ด้วยผลิตภัณฑ์ด้านพลังงาน ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อยกระดับชีวิตของผู้คนระดับชุมชนใ […]
care

เตรียมเปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง คาดปี 2562 พร้อมรองรับงานแสดงขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้

เตรียมเปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง คาดปี 2562 พร้อมรองรับงานแสดงขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาค […]
care

ม.ทักษิณ เร่งถ่ายทอดองค์ความรู้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา ปั้นเกษตรกรสู่การส่งออก

อาจารย์ ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พัทลุง กล่าวว่า ศู […]
care

ปราชญ์แห่งศาสตร์โนรา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยา […]