Academic Service

ดำรงค์ ชีวะสาโร ผู้ปลุก “การแทงหยวก” ลุ่มทะเลสาบสงขลาให้ตื่นมามีบทบาทกับชุมชน

ตลอด 20 ที่ผ่าน ในวงการศิลปะไทยน้อยคนนักไม่รู้จัก “ดำรงค์  ชีวะสาโร” ผู้ฟื้นคืนศิลปะไทยโบราณของลุ่มท […]
care

ม.ทักษิณ พัฒนาพลังงานชีวภาพทดแทนไบโอดีเซลและปิโตรเลี่ยม

การพัฒนาชีวเคมี ด้วยผลิตภัณฑ์ด้านพลังงาน ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อยกระดับชีวิตของผู้คนระดับชุมชนใ […]
care

เตรียมเปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง คาดปี 2562 พร้อมรองรับงานแสดงขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้

เตรียมเปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง คาดปี 2562 พร้อมรองรับงานแสดงขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาค […]
care

ม.ทักษิณ เร่งถ่ายทอดองค์ความรู้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา ปั้นเกษตรกรสู่การส่งออก

อาจารย์ ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พัทลุง กล่าวว่า ศู […]
care

ปราชญ์แห่งศาสตร์โนรา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยา […]