EducationHonor

รัฐประศาสนศาสตร์ ม.ทักษิณ สานฝัน “ขจรศักดิ์ ณ นรินทร์” เป็นปลัดอำเภอรุ่นใหม่ไฟแรง

0

ขจรศักดิ์ ณ นรินทร์  ปลัดอำเภอหนุ่มไฟแรงแห่งกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จังหวัดระนอง เด็กหนุ่มผู้มุ่งมั่นและมาดหมายจะเดินในเส้นทางปลัดอำเภอมาตั้งแต่วัยเยาว์   เส้นทางฝันผ่านการบ่มเพาะและการเลือกเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยทักษิณก็ปูทางไปสู่ถนนแห่งความสำเร็จ  วันนี้ WETSU มีโอกาสได้พูดคุยกับเขา ขจรศักดิ์ ณ นรินทร์ อดีตนิสิตรหัส 561011005 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ที่ได้เดินอยู่บนถนนแห่งความฝันของตัวเองอย่างภาคภูมิแล้ว

wetsu : คุณมีแรงจูงใจอะไรที่เลือกที่จะเป็นปลัดอำเภอ

การเป็นปลัดอำเภอเป็นหนึ่งในอาชีพในฝันของนิสิตสายรัฐประศาสนศาสตร์และรัฐศาสตร์ โดยส่วนใหญ่  ผมก็มีความฝันนี้ตั้งแต่เข้าเรียนชั้นปีที่ 1 แล้วครับ อีกทั้งปลัดอำเภอเป็นตำแหน่งที่มีบทบาทและมีหน้าที่ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ร่วมแก้ไขปัญหา พัฒนาความเป็นอยู่ และสร้างความสุขให้กับประชาชน

wetsu : ทำไมจึงเลือกเรียนที่ ม.ทักษิณ เพื่อสานฝันการเป็นปลัดอำเภอ

แม้ว่าหลักสูตรทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จะมีการเปิดสอนอยู่หลายที่ แต่ผมก็ตัดสินใจเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยทักษิณ เพราะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งภาคใต้ ชื่อเสียงและเกียรติประวัติของมหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จัก ตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนจนกระทั่งจบชั้นปีที่ 4 ผมมั่นใจว่า หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จะช่วยพัฒนาความรู้และศักยภาพ เพื่อให้ผมมีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่ความฝันของการเป็นปลัดอำเภอได้สำเร็จ

wetsu : ม.ทักษิณ เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของคุณอย่างไร

ดังที่กล่าวมาข้างต้น มหาวิทยาลัยทักษิณเปรียบเสมือนแสงส่องทาง ที่ช่วยให้ผมก้าวไปสู่ความสำเร็จ ผมต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัย ขอบคุณครูบาอาจารย์ ขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่น ขอบคุณกิจกรรมและประสบการณ์ต่างๆ ทั้งในห้องเรียน การออกพื้นที่ผ่านกิจกรรมนอกชั้นเรียนเพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชน การฝึกงานแบบเข้มข้น เหล่านี้ช่วยบ่มเพาะเมล็ดพันธ์เมล็ดนี้ ให้สามารถเติบใหญ่ขึ้นได้อย่างมั่นคง

wetsu : สาขา รปศ. มีส่วนช่วยสนับสนุนและผลักดันอย่างไรบ้าง

สาขารัฐประศาสนศาสตร์เป็นแหล่งก่อเกิดและสร้างความรู้พื้นฐานในการสอบเข้าแข่งขันให้กับตัวผม ทั้งยังมีแรงผลักดันและกำลังแรงใจที่ดีจากครูบาอาจารย์ เพื่อนพ้องน้องพี่ในหลักสูตร และส่วนหนึ่งผมอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้รุ่นน้องๆ ว่าเราสามารถทำฝันของเราให้สำเร็จได้ด้วยความพยายาม เพราะผมทราบดีว่าหากผมทำได้ น้องๆ ในหลักสูตร ก็จะต้องทำได้

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรามุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐรับใช้สังคมท้องถิ่นภาคใต้ โดยอาศัยกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายทั้งการบรรยายในชั้นเรียน การปฏิบัติการภาคสนามโดยใช้องค์กรภาครัฐและชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการปฏิบัติงานจริงในราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างทักษะที่รอบด้าน ทั้งด้านการเข้าใจกฎหมายและระเบียบราชการ เทคโนโลยี ดังจะเห็นว่าเมื่อนิสิตออกไปฝึกงานหรือทำงานในองค์กรทั้งเอกชนและองค์กรของรัฐ เขาจะปรับตัวเข้ากับงานได้รวดเร็ว

— ดร.ทวนธง  ครุฑจ้อน ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ —


wetsu : ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่สามารถสร้างความสำเร็จในการเป็นปลัดอำเภอ

สำหรับผมแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ความพยายาม และกำลังใจจากคนรอบข้าง เพราะสนามการสอบแข่งขันปลัดอำเภอ เป็นสนามที่ค่อนข้างยาก ในขณะเดียวกันคู่แข่งก็เยอะ

wetsu : การสอบปลัดอำเภอมีขั้นตอนหลักอะไรบ้าง

ขั้นตอนหลักๆ ขั้นตอนแรกก็คือ การค้นคว้าและรวบรวมเนื้อหา กฎหมายหลักที่ระบุไว้ในระเบียบประกาศการรับสมัครสอบ ซึ่งมีปริมาณเยอะ ต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในรวบรวมเพื่อสรุปเนื้อหา และขั้นตอนสำคัญก็คือ การอ่านและทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ด้วยเนื้อหาที่เยอะ และคล้ายคลึงกัน จึงจำเป็นอย่างมากที่ต้องทำความเข้าใจเนื้อหาให้มากกว่าการท่องจำ

wetsu : เตรียมความพร้อมอย่างไรก่อนสอบปลัดอำเภอ

สิ่งแรกที่ผมทำคือการตั้งความหวัง ซึ่งผมมองว่าการที่เรามีความหวังและมีเป้าหมายที่ชัดเจน จะช่วยให้เราเดินไม่หลงทิศและช่วยสร้างแรงผลักดันให้เราเกิดความพยายามมากยิ่งขึ้น อีกอย่างหนึ่งคือการแบ่งเวลา ด้วยเนื้อหาที่เยอะ การแบ่งเวลาด้วยการลดเวลาเที่ยว เพิ่มเวลาอ่าน จึงจำเป็นอย่างมาก

wetsu : กระบวนการใดของการสอบที่มีความสำคัญมากที่สุด เพราะเหตุใด

กระบวนการที่สำคัญที่สุดคือ กระบวนการอ่านและทำความเข้าใจกฎหมาย เพราะ ภาค ข (การทดสอบความรู้ประจำตำแหน่ง) เปรียบเสมือนประตูที่จะเข้าไปสู่ตำแหน่งปลัดอำเภอครับ

อนาคตของหลักสูตรฯ ที่ต้องมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องคือ การมุ่งขับเคลื่อนความเข้มแข็งทางเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารภาครัฐให้แก่นิสิตด้วยการเพิ่มกลุ่มวิชานอกเหนือจากกลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่นแล้วยังมี กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐและกิจการระหว่างประเทศ และกลุ่มวิชากฎหมายสำหรับภาครัฐ รวมถึงสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศในการสนับสนุนการฝึกสหกิจศึกษา  

— ดร.ทวนธง  ครุฑจ้อน ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ —

wetsu : สาขา รปศ. และ ม.ทักษิณ ต้องเพิ่มเติมเรื่องใดอีกบ้างที่ส่งเสริมให้นิสิตสามารถสอบเป็นปลัดอำเภอได้

สิ่งที่ต้องเพิ่มเติมคือ เนื้อหาความรู้ในหลักของกฎหมายที่จะต้องใช้ในการสอบปลัดอำเภอ เพราะ โดยส่วนใหญ่เนื้อหากฎหมายที่ใช้ในการสอบ จะเป็นกฎหมายที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง อาจจะนอกเหนือจากวิชาเรียน การเพิ่มเติมหรือปูพื้นฐานตั้งแต่เนิ่นๆ จะเป็นตัวช่วยที่ดีที่จะทำให้นิสิตที่มีความฝัน อยากเป็นปลัดอำเภอ สามารถเข้าใจเนื้อหาเบื้องต้น และเตรียมความพร้อมได้ดียิ่งขึ้น

 

“ค้อน หิน ดิน ทราย” ประวัติศาสตร์บอกเล่าก่อนเป็น ม.ทักษิณ จาก “สดใส” สดใส ขันติวรพงศ์

Previous article

ณัฐกฤตา ศรีใหม่ ตัวแทนการพัฒนาการศึกษาตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Education