Education

ม.ทักษิณ รวมทีม ศึกษานักเรียนไทยสมองไหลย้ายถิ่นเรียนและทำงานต่อในมาเลเซีย

— ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยไทยต่างขับเคลื่อนและขยายตัวแข่งขันจัดการศึกษากันมากขึ้น ทั้ […]
RESEARCH

เพิ่มมูลค่ายางธรรมชาติทำแผ่นปูพื้นลดการบาดเจ็บผู้ป่วยกายภาพบำบัดและผู้สูงอายุ ผลงานอาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ประดิษฐ์ : อาจารย์ ดร.กฤษฎา พัชรสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ขอจดทะเบียนอนุสิทธิ […]
care

ม.ทักษิณ พัฒนาพลังงานชีวภาพทดแทนไบโอดีเซลและปิโตรเลี่ยม

การพัฒนาชีวเคมี ด้วยผลิตภัณฑ์ด้านพลังงาน ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อยกระดับชีวิตของผู้คนระดับชุมชนใ […]
Honor

ผลงาน “มาตรดัชนีหักเหแบบมุมวิกฤติที่ทำงานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่” รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560

อาจารย์ ดร. ศุภลักษณ์ อำลอย สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัล “ประ […]
RESEARCH

เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน ด้วยการวัดค่าความจุไฟฟ้า ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

ผู้ประดิษฐ์ : นายศุภกร กตาธิการกุล และ นายสุเจนต์ พรมเหมือน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ขอจด […]
RESEARCH

กระบวนการผลิตพอลิไวนิลคลอไรด์นาโนไฟเบอร์ ที่มียางธรรมชาติทำหน้าที่เป็นตัวพลาสติไซเซอร์ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

ผู้ประดิษฐ์ : อาจารย์ ดร.กฤษฎา พัชรสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ขอจดทะเบียนอนุสิทธิ […]

Posts navigation