care

ม.ทักษิณ เร่งถ่ายทอดองค์ความรู้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา ปั้นเกษตรกรสู่การส่งออก

0

อาจารย์ ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พัทลุง กล่าวว่า ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อชุมชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ก่อตั้งขึ้นตามความจำเป็นเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มการใช้ยางพาราภายในประเทศ

อาจารย์ ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พัทลุง

——- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้รับงบประมาณจากรัฐบาล เพื่อดำเนินงานโครงการโรงงานต้นแบบและศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านยางพารา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 38,800,000 บาท (ระยะที่ 1) และโครงการโรงงานต้นแบบและศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านยางพารา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน  51,917,600 บาท (ระยะที่ 2)

โครงการสามารถสนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัยด้านยางพาราให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสามารถดำเนินงานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา การทดสอบคุณสมบัติผลิตภัณฑ์จากยางพาราให้เกษตรกร และ SME ได้เป็นอย่างดี จากการที่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ขาดเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ขาดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางให้มีคุณภาพที่ดี รวมทั้งขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพารา ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อชุมชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จึงเป็นศูนย์ที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานด้านยางพารา ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา เพื่อเพิ่มมูลค่าและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยเน้นพัฒนาให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และมีคุณภาพ

ในช่วงเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา หลังจากการก่อสร้างอาคารและจัดซื้อเครื่องมือเครื่องจักรเรียบร้อยแล้ว ได้มีการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ในการวิเคราะห์แนวโน้มราคายาง และเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพารา ไปแล้วจำนวน 2 รุ่น ซึ่งเป็นที่สนใจและมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวนมากในแต่ละรุ่น ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยด้านยางพารา ที่มีความคิดที่จะขยายกิจการและพัฒนาธุรกิจของตัวเอง
จากกลางน้ำไปสู่ปลายน้ำ โดยการจัดฝึกอบรมถือเป็นหนึ่งในจุดประสงค์หลักของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อชุมชน เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน

นอกจากนั้น ยังมีการให้บริการวิชาการ และการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาใช้เครื่องมือเครื่องจักร เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง โดยทางศูนย์วิจัยมีบุคลากรที่จะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด โดยช่วงที่ผ่านมาทางศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อชุมชนฯ ได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มเกษตร เช่น ช่วยปรับปรุงสูตรยางรองเท้าบู๊ทให้กับชุมนุมสหกรณ์ จังหวัดตรัง จำกัด ปรับปรุงสูตรยางและกระบวนการผลิตลูกยางปลาพะยูนมหัศจรรย์ ซึ่งเป็นลูกยางซักผ้า ให้กับสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองโตนพัฒนา จำกัด และการช่วยปรับปรุงกระบวนการอบยางแผ่นรมควันให้กับสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางหล่อ จำกัด

พื้นลูกระนาด

รองเท้าบู๊ท

รองเท้าบู๊ท

แผ่นกระเบื้องมุงหลังคา

แผ่นปูพื้น

ปัจจุบันทางศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อชุมชนฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพาราตามการสั่งซื้อของผู้สนใจที่ต้องการนำไปใช้งานอย่างแท้จริง เช่น แผ่นกระเบื้องมุงหลังคาจากยางพารา แผ่นปูพื้นยางพารา พื้นลูกระนาด (หลังเต่า)

พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย

และเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ ในการวิเคราะห์แนวโน้มราคายา และเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพารา รุ่นที่ 3 ซึ่งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อชุมชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ระหว่างวันที่ 3 – 7 กันยายน 2561 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหายางพารา และช่วยส่งเสริมศักยภาพเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร รวมไปถึงวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม ที่ดำเนินธุรกิจต้นน้ำเกี่ยวกับยางพารา ให้สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราในระดับปลายน้ำ เพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศให้มากขึ้น จากเดิมที่ไทยเป็นเพียงผู้ผลิตและส่งออกยางในระดับต้นน้ำรายใหญ่ของโลกเท่านั้น

สำหรับการอบรมในครั้งนี้จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญจากด้านต่างๆ ให้ความรู้ อาทิ ด้านการวิเคราะห์แนวโน้มราคายางพารา การผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์ยางพาราเบื้องต้น ไปจนถึงการเขียนแผนธุรกิจ และการวางแผนการตลาด ตลาดออนไลน์ในอนาคต มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจากทั่วประเทศ นับเป็นอีกโครงการหนึ่งที่เป็นความหวังในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเพิ่มเสถียรภาพราคายางให้มั่นคงขึ้นในอนาคต.

จากเศษกุ้งสู่เอนไซม์ผลิตไบโอดีเซล

Previous article

เตรียมเปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง คาดปี 2562 พร้อมรองรับงานแสดงขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in care