care

WE TSU รวมใจชุมชน ทำดีเพื่อพ่อ #สร้างบ้านปลาหมายเลข ๙

0

WE TSU รวมใจชุมชน ทำดีเพื่อพ่อ #สร้างบ้านปลาหมายเลข ๙ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โอบรัดชุมชนตามแนวทางของพ่อ

กิจกรรมการอนุรักษ์และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของประชาชนในพื้นที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และได้ปรากฏให้เป็นรูปธรรม เป็นต้นว่า การจัดตั้งแนวเขตอนุรักษ์ในพื้นที่ การปลูกป่าโกงกางและการเพาะขยายพันธุ์ปล่อยสัตว์น้ำในพื้นที่ รวมถึงการร่วมแรงร่วมใจกัน “วางซั้ง” หรือซุ้มสำหรับให้เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งอนุบาลให้กับสัตว์น้ำนานาชนิดหรือที่เรียกกันว่า “การสร้างบ้านปลา” โดยชุมชนเลือกใช้ “หมายเลข ๙” เป็นสัญลักษณ์หลักสำหรับให้เป็นที่อยู่อาศัยของปลา ด้วยเหตุว่า “หมายเลข ๙” เป็นสัญลักษณ์ของการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และที่สำคัญประชาชนในพื้นที่เชื่อว่าการสร้างบ้านปลาโดยเลือกใช้ “หมายเลข ๙” นั้นจะเป็นแนวทางหนึ่งในการอนุรักษ์เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำให้มากขึ้นและสามารถสร้างจิตสำนึกของคนในพื้นที่อันจะนำไปสู่การทำประมงแบบพอเพียงไม่เป็นการล้างผลาญทรัพยากรธรรมชาติ หรือการทำประมงแบบผิดกฎหมาย และที่สำคัญ คือการสร้างอาชีพและแหล่งรายได้ให้กับลูกหลานได้อย่างยั้งยืนดังพระราชบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ว่า

…การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วย…

ปัจจุบัน “บ้านปลาหมายเลข ๙” หรือแหล่งอาศัยอนุบาลสัตว์น้ำที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันของคนในพื้นที่ได้เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ประชาชนในพื้นที่จึงต้องการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการปรับปรุงและแต่งเติมสร้างบ้านปลาหมายเลข ๙ ให้กลับกลายเป็นที่หลบซ่อนอาศัยของสัตว์น้ำอีกครั้ง  แต่ด้วยเงื่อนไขข้อจำกัดของชุมชนทั้งในเรื่องกำลังแรงและทุนทรัพย์จึงไม่สามารถให้แล้วเสร็จตามที่ตั้งหวังไว้ได้ในเร็ววัน

ประกอบกับมหาวิทยาลัยทักษิณเอง มี “ปณิธาน” ว่า “มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม” และหนึ่งใน “พันธกิจ” สำคัญคือ “ส่งเสริม สนับสนุนการทำนุบำรุง รักษาและพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้อมของภาคใต้ตอนล่างให้เกิดคุณค่า มูลค่าเพิ่ม” รวมถึง “ค่านิยมหลัก” ประการหนึ่งคือ นำพาสังคม” (Social Responsibility)

ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณจึงเป็นองค์กรที่สามารถไปสู่ปณิธาน พันธกิจ และค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยทักษิณ และถือเป็นกำลังหนึ่งที่สามารถหนุนเสริมให้ชุมชนบ้านใหม่ หมู่ 1 และประชาชนในพื้นที่ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ คือ การร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างชุมชน องค์กรท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา เพื่อร่วมกันสร้าง “บ้านปลาหมายเลข ๙” สำหรับเป็นพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นไปตามแนวพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รวมทั้ง “บ้านปลาหมายเลข ๙” ยังสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนของนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป จนนำไปสู่การเสริมสร้างจิตสำนึกจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติต่อไปในอนาคต

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร มหาวิทยาลัยทักษิณในฐานะมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม จึงจะจัดกิจกรรมเพื่อการหนุนเสริมการอนุรักษ์ของชุมชนบ้านใหม่ หมู่ 1 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ด้วยการจัดโครงการ “แต่งเติมเสริมหนุนกิจกรรมชุมชน ‘สร้างบ้านปลาหมายเลข ๙ ตามแนวทางของพ่อ’ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร” และเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณและประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นไปตามพระบรมราโชวาท และ “ปณิธาน” “พันธกิจ” และ “ค่านิยมหลัก” ของมหาวิทยาลัยทักษิณ

#สร้างบ้านปลาหมายเลข๙
#มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม

ชุดตรวจวัดปริมาณสารสำคัญในวัตถุดิบสมุนไพรขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจรแบบมือถือ “Silver Prize” Soeul International Invention Fair (SIIF) 2019

Previous article

การแพทย์แผนไทย ม.ทักษิณ แนะ 4 สูตร “ถุงหอมสมุนไพรสด” เพื่อผ่อนคลายเหมาะกับห้องต่างๆ

Next article

Comments

Comments are closed.

Login/Sign up