AwardHonor

ชนะเลิศ “อ่านฟังเสียง” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0

มหาวิทยาลัยทักษิณส่งนิสิตร่วมการการประกวดอ่านฟังเสียง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ ๔๗

นายอภิชัย  จันทร์เกษ รางวัลชนะเลิศ การประกวดอ่านฟังเสียง

——- ผลการประกวด นายอภิชัย  จันทร์เกษ นิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา ประเภทชาย รับทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และจะได้เข้าเฝ้าฯ รับถ้วยรางวัลพระราชทานต่อไป ——- 

รวมทั้ง นางสาวศรัญญา ลาเพ็ชร นิสิตชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ การประกวดอ่านฟังเสียง ระดับอุดมศึกษา ประเภทหญิงได้รับทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร นางสาวปวีณ์นุช เนียมสวัสดิ์ นิสิตชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดอ่านฟังเสียง ระดับอุดมศึกษา ประเภทหญิงได้รับเกียรติบัตร และอาจารย์ ดร.วรินธร เบญจศรี ได้รับเกียรติบัตรในฐานะอาจารย์ผู้ฝึกสอนนิสิตเข้าประกวดอ่านฟังเสียงด้วย

นางสาวศรัญญา ลาเพ็ชร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ การประกวดอ่านฟังเสียง

นางสาวปวีณ์นุช เนียมสวัสดิ์ รางวัลชมเชย การประกวดอ่านฟังเสียง

การประกวดอ่านฟังเสียง รอบชิงชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ ธนาคารธนชาต (อาคารสวนมะลิ) กรุงเทพมหานคร

ไพฑูรย์ ธัญญา ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ เขียนบทกวีถึงมหาวิทยาลัยทักษิณ

Previous article

เพราะทุกคนเป็นครูได้ วินิจ จิตตนา ศิษย์เก่า ม.ทักษิณ รับใช้สังคม

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Award