AwardEducation

ไอเดียเจ๋งระดับประเทศ “แผน PR : เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 5 จังหวัดชายแดนใต้” ชนะเลิศ Young Justice Public Relations 2018

0

— ทีม ม.ทักษิณ สุดยอดนักประชาสัมพันธ์ยุติธรรม ไอเดียสร้างสรรค์ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสรรค์สร้างแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ด้านงานยุติธรรม แนวคิด “กระทรวงยุติธรรมที่พึ่งของประชาชน” เน้นการสื่อสารสู่สาธารณชนให้เกิดการรับรู้ และเข้าใจถึงบทบาทภารกิจ และงานบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้ประชาชนได้รู้จัก เข้าถึง และสามารถติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมได้ หากไม่รับความเป็นธรรม —

ทีม บุคคลพัฒนาชาติ รับรางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล เงินทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร จากพลอากาศเอก มณฑล สัชฌุกร โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี

กระทรวงยุติธรรม ค้นหาสุดยอดนักประชาสัมพันธ์ไอเดียสร้างสรรค์เพื่อสร้างการรับรู้ด้านงานยุติธรรมจัดประกวดแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ด้านงานยุติธรรม (Young Justice Public Relations 2018 : ไอเดียสรรค์สร้างนักประชาสัมพันธ์ยุติธรรม) ผลงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ๕ จังหวัดชายแดนใต้” ของนิสิตทีมบุคคลพัฒนาชาติ จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศมาได้

นิสิตทีมบุคคลพัฒนาชาติ จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

แนวคิดแผนประชาสัมพันธ์ : เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 5 จังหวัดชายแดนใต้

เนื่องจากทีมจัดทำแผนกำลังศึกษาอยู่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงเล็งเห็นถึงปัญหาว่าประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุวัฒนธรรม และจากเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยที่ผ่านมาในอดีตเห็นได้ว่าประชาชนในพื้นที่ยังไม่เชื่อมั่นกับภาครัฐ โดยส่วนหนึ่งเป็นการเรียกร้องให้ภาครัฐมาสนใจประชาชนในพื้นที่มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันภาครัฐก็ได้ปรับปรุงรูปแบบการทำงานเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐมากขึ้น แต่ก็ยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ไม่ทราบถึงช่องทางการขอรับบริการไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือติดต่อไปยังศูนย์ยุติธรรมชุมชนโดยตรงซึ่งเป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในสังกัดสำนักงานยุติธรรมจังหวัด รวมทั้งไม่เข้าใจถึงบทบาท ภารกิจ และงานบริการของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ภายใต้การดูแลของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ซึ่งหากทางทีมจัดทำแผนได้เสนอแผนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ได้เข้าถึงบทบาทภารกิจของกระทรวงยุติธรรมซึ่งมีหน่วยงานในพื้นที่ทุกจังหวัดในพื้นที่ และมีศูนย์ยุติธรรมชุมชนในทุกตำบลผ่านเครือข่าย ก็จะทำให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เข้าถึงความเป็นธรรมโดยเฉพาะภารกิจของกระทรวงยุติธรรมได้มากขึ้น และเกิดความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ต่อหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม

วัตถุประสงค์ที่ 1  :  ขับเคลื่อนกลไกการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดในจังหวัดชายแดนใต้ภายใต้แนวคิด  Thailand 4.0

การกำหนดกลยุทธ์

 1. ยกระดับบุคลากรสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ใน ชายแดนใต้ให้เข้าใจบทบาท ภารกิจ เพื่อใช้สื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือเข้าถึงประชาชน
 2. พัฒนา เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ในจังหวัดชายแดนใต้ให้มีความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
 3. ส่งเสริมให้มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนามาตรฐานการทำงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 4. ปลูกฝังจิตสำนึกในการทำงานบริการเพื่อประชาชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ในสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชายแดนใต้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนและสามารถใช้สื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในจังหวัดชายแดนใต้เกิดความกระตือรือร้นในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนยิ่งขึ้น
 3. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ที่ 2  :  พัฒนาและเพิ่มช่องทางเทคโนโลยีเพื่อประชาชน 5 จังหวัดชายแดนใต้เข้าถึงบริการของกระทรวงยุติธรรมได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว  และมีความทันสมัย สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม

การกำหนดกลยุทธ์

 1. พัฒนานวัตกรรมโดยลดขั้นตอนและเพิ่มความรวดเร็วในการขอรับบริการ
 2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในการบริการงานเพื่อประชาชน
 3. ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์เพื่อประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. มีช่องทางการอำนวยการขอรับบริการแก่ประชาชนที่หลากหลาย
 2. ประชาชนมีความเข้าใจระบบขั้นตอนการใช้สื่อนวัตกรรมในการใช้บริการ
 3. ประชาชนเพิ่มความเชื่อมั่นในการขอรับบริการจากศูนย์ยุติธรรมในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

วัตถุประสงค์ที่ 3 : วิธีการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงการอำนวยความเป็นธรรมสู่ประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้อย่างทั่วถึง

การกำหนดกลยุทธ์

 1. ภาคีเครือข่ายร่วมมือกับยุติธรรมชุมชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การบริการช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารในรูปแบบเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
 2. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์(Social media)ที่ได้รับความนิยม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการข้อมูลข่าวสารและช่องทางในการติดต่อกระทรวงยุติธรรมในรูปแบบเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลที่หลากหลาย
 2. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการอำนวยความยุติธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายและยุติธรรมชุมชน อันเป็นหลักประกันความยุติธรรมตามมาตรฐานสากล

กลุ่มเป้าหมายและพฤติกรรมการรับสื่อของกลุ่มเป้าหมาย

            คนในจังหวัดชายแดนใต้หากแยกตามช่วงวัย (Generation) (ที่มา : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ https://brandinside.asia ) สามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 Baby Boomer เกิดระหว่าง 2489-2507

กลุ่มที่ 2 Gen X เกิดระหว่างปี 2508-2523

กลุ่มที่ 3 Gen Y เกิดระหว่างปี 2524-2543

กลุ่มที่ 4 Gen Z เกิดตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นไป

การประเมินผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับ                  

เมื่อแผนประชาสัมพันธ์ “ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 5 จังหวัดชายแดนใต้ ” ได้นำไปใช้จริงสามารถสร้างการสื่อสารข้อมูล บทบาท ภารกิจของกระทรวงยุติธรรมให้ประชาชนได้รับรู้ เข้าใจ และประชาชนทราบช่องทางในการติดต่อขอรับบริการจากกระทรวงยุติธรรมได้อย่างหลากหลาย รวดเร็ว สะดวก และ ทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารกับคนในท้องถิ่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นมุสลิมซึ่งใช้ภาษามลายูเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร และทำให้ประชาชนเชื่อมั่นต่อกระทรวงยุติธรรมส่งผลต่อความเข้มแข็งของประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ และจะเป็นต้นแบบในการสร้างความเข้าใจ เข้าถึง พัฒนาให้กับภูมิภาคอื่นของประเทศไทยต่อไป

นิสิต ม.ทักษิณ ตัวแทนประเทศไทย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ “โยธวาทิต” ระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น

Previous article

วัลวิภา ดารารัตน์ สายเลือดชมรมเปตอง ม.ทักษิณ นักทอยแก่นทีมชาติไทย

Next article

Comments

Comments are closed.

Login/Sign up