AwardEducationRESEARCH

กวาด 6 รางวัล จาก “งานวันนักประดิษฐ์ 2562” นิสิต คณาจารย์ ม.ทักษิณ โชว์ไอเดียเจ๋งระดับชาติ

0

— นิสิตและคณาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ  กวาดรางวัลผลงานวิจัย  รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ จาก  “งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019)”  ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อความก้าวไกลของประเทศไทย” เพื่อนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม พร้อมใช้ความก้าวหน้าด้านการประดิษฐ์คิดค้นของประเทศให้เกิดการขยายผลและนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และเป้าหมายประเทศไทย 4.0 ในการนำการวิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมของประเทศ  โดยในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 2–6 กุมภาพันธ์ 2562  ณ Event Hall 102- 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร —

มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมงาน “งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562  ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและส่งผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผลงานของนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่เข้าร่วมประกวดมากมาย  โดยงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562” นี้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะเลขานุร่วมการสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานในระบบวิจัยและเครือข่ายพันธมิตร มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีระดับชาติในการเผยแพร่ ถ่ายทอดและขยายผลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่ผู้ใช้ประโยชน์ และสาธารณชน เป็นกลไกในการสร้างแรงบันดาลใจแก่นักประดิษฐ์ไทยในการพัฒนาผลงานประดิษฐ์คิดค้น และแรงจูงใจในการประดิษฐ์คิดค้นแก่เยาวชนรุ่นใหม่ รวมทั้งป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการประดิษฐ์คิดค้น ต่อการพัฒนาประเทศด้วย

สำหรับในปีนี้นิสิตและคณาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณสามารถกวาดรางวัลผลงานวิจัย  รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ จาก  “งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019) ดังนี้

1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
จากการประกวดรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562 ระดับอุดมศึกษา กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
— จากผลงานเรื่อง ท่อแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแบนที่มีการสลับพื้นที่หน้าตัดไปมาสำหรับเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน
—โดย  น.ส.อมาวสี  รักเรือง / นิสิตปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผศ.ดร.จตุพร  แก้วอ่อน ที่ปรึกษา)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562 ระดับอุดมศึกษา กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ผลงานเรื่อง ท่อแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแบนที่มีการสลับพื้นที่หน้าตัดไปมาสำหรับเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน โดย น.ส.อมาวสี รักเรือง


2 . รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
จากการประกวดรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562 ระดับอุดมศึกษา กลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
— จากผลงานเรื่อง ไลโปไดเจส : จุลินทรีย์ผงอเนกประสงค์ สำหรับย่อยสลายไขมันในน้ำเสีย
— โดย นายวิศรุต  ตุกังหัน และ น.ส.สุพัตตรา  อินทร์จันทร์ / นิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ (ผศ.ดร.สมพงศ์  โอทอง ที่ปรึกษา)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการประกวดรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562 ระดับอุดมศึกษา กลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน เรื่อง ไลโปไดเจส : จุลินทรีย์ผงอเนกประสงค์ สำหรับย่อยสลายไขมันในน้ำเสีย โดย นายวิศรุต ตุกังหัน และ น.ส.สุพัตตรา อินทร์จันทร์


3. ได้รับเหรียญเงิน
  จากการประกวดรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562 ระดับอุดมศึกษา กลุ่มสร้างสรรค์การศึกษา สังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
— จากผลงานเรื่อง สื่อการเรียนการสอนชุดการทดลองการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก
— โดย น.ส.เทพินท์  แวอุมา และ น.ส.ญาณนันท์  สิทธิชัย / นิสิตปริญญาตรี หลักสูตรร่วมระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ (นายศุภกร  กตาธิการกุล ที่ปรึกษา)

เหรียญเงิน จากการประกวดรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562 ระดับอุดมศึกษา กลุ่มสร้างสรรค์การศึกษา สังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่อง สื่อการเรียนการสอนชุดการทดลองการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก โดย น.ส.เทพินท์ แวอุมา และ น.ส.ญาณนันท์ สิทธิชัย

4. ได้รับเหรียญทองแดง จากการประกวดรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562 ระดับอุดมศึกษา กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
— จากผลงานเรื่อง เครื่องวัดก๊าซที่อัตราการไหลต่ำแบบอัตโนมัติด้วยการแทนที่ของเหลว
— โดย นายจิราวุฒิ ศรีเงินยวง และ น.ส.คณาธิป พรหมนวล / นิสิตปริญญาโทสาขา เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ (ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง ที่ปรึกษา)

เหรียญทองแดง จากการประกวดรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562 ระดับอุดมศึกษา กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เรื่องเครื่องวัดก๊าซที่อัตราการไหลต่ำแบบอัตโนมัติด้วยการแทนที่ของเหลว โดย นายจิราวุฒิ ศรีเงินยวง และน.ส.คณาธิป พรหมนวล

5. รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับดี สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย จากสภาวิจัยแห่งชาติ
— อาจารย์ชัยวัฒน์ จุมพลกุล  คณะวิศวกรรมศาสตร์
— จากผลงานวิจัยเรื่อง ของไหลนาโน นวัตกรรมใหม่ของของไหลทำงาน

รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับดี สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ผลงานวิจัยเรื่อง ของไหลนาโน นวัตกรรมใหม่ของของไหลทำงาน โดย อาจารย์ชัยวัฒน์ จุมพลกุล  คณะวิศวกรรมศาสตร์

6. รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2562 จากสภาวิจัยแห่งชาติ
— ดร.ชลธิชา มามิมิน   อดีตนิสิตสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
— ผลงานวิจัย เรื่อง การเพิ่มผลผลิตไฮโดรเจนและมีเทนจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบด้วยการย่อยสลายแบบไร้อากาศสองขั้นตอนที่อุณหภูมิสูง
โดยมี ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทองเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2562 ผลงานวิจัย เรื่อง การเพิ่มผลผลิตไฮโดรเจนและมีเทนจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบด้วยการย่อยสลายแบบไร้อากาศสองขั้นตอนที่อุณหภูมิสูง โดย ดร.ชลธิชา มามิมิน อดีตนิสิตสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์

 

“ครูไทยใจอาสา” กลุ่มนิสิต ม.ทักษิณ แก้ปัญหาเด็กด้อยโอกาส อ่าน-เขียนไม่ได้

Previous article

จักรินทร์  ปริมานนท์ ฝันเป็น “หมออนามัย” เส้นทางนั้น คือ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Award