RESEARCH

เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน ด้วยการวัดค่าความจุไฟฟ้า ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

0
ผู้ประดิษฐ์ : นายศุภกร กตาธิการกุล และ นายสุเจนต์ พรมเหมือน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้ขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ยื่นขอรับความคุ้มครองเมื่อ วันที่ 24 ธันวาคม 2558
ได้รับความคุ้มครอง วันที่ 19 เมษายน 2560

การประดิษฐ์นี้ใช้ในการวัดปริมาณน้ำฝนที่แตกต่างจากที่ใช้อยู่ทั่วไปที่ส่วนใหญ่ใช้แบบกรวยกระดก หรือการเทลงในกระบอกตวงเพื่อใช้ในการอ่านค่าปริมาณน้ำฝน ซึ่งเครื่องวัดที่ประดิษฐ์ขึ้นมาจะใช้หลักการที่แตกต่างไปคือ อาศัยหลักการอ่านค่าความจุไฟฟ้าเป็นสัญญาณไฟฟ้า มีแผ่นอิเล็กโตรดที่ทำจากแผ่นอลูมิเนียมบางติดบนท่อที่เป็นฉนวนด้วยรูปแบบกึ่งทรงกระบอก ผลที่ได้คือค่าความจุไฟฟ้ามีอัตราที่แปรผันตามกับปริมาณน้ำฝน โดยมีวงจรควบคุมไปควบคุมกลไกระบบการปล่อยปริมาณน้ำฝน เมื่อทำการอ่านค่าเรียบร้อยแล้ว ด้วยอาศัยการใช้เซอร์โวมอเตอร์ไปควบคุมคานกระดกเพื่อกดวาล์วเปิดปิดน้ำทางเดียวให้ทำงาน เมื่อเสร็จการปล่อยน้ำแล้วเซอร์โวมอเตอร์จะหมุนกลับมายังตำแหน่งเดิม ส่งผลให้วาล์วอยู่ในสภาพปกติที่สามารถจะวัดปริมาณน้ำฝนต่อไปได้

ม.ทักษิณ ออกแบบหลักสูตรคูปองครู : สร้างการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากภาพ Street Art ถนนนครใน จังหวัดสงขลา

Previous article

พัทลุงเตรียมรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก สู่การท่องเที่ยวชุมชน “มนต์เสน่ห์แห่งพัทลุง”

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in RESEARCH