News

ปิด โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยทักษิณ หลังรักษาผู้ป่วย COVID-19 หายเป็นปกติทุกคน

0

          หน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้าแถลงหยุดให้บริการโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยทักษิณ ในชื่อ “ศูนย์น้ำใจคนเมืองลุง” ณ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นการชั่วคราวหลังรักษาผู้ป่วย COVID-19 จนหายเป็นปกติทุกคน หลังเปิดทำการมาตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 แต่ยังเตรียมความพร้อมตลอดเวลาจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะหมดไป รวมถึงปิดรับบริจาคเพื่อโรงพยาบาลสนามในครั้งนี้ด้วย

หน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้าแถลงปิดโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยทักษิณ ในชื่อ “ศูนย์น้ำใจคนเมืองลุง” ณ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นการชั่วคราวหลังรักษาผู้ป่วย COVID-19 จนหายเป็นปกติทุกคน รวมถึงปิดรับบริจาคเพื่อโรงพยาบาลสนามในครั้งนี้ด้วย

ในท่ามกลางการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างหนักหน่วงและรุนแรง มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ตระหนักและแสดงเจตนารมณ์เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ตามปณิธานมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม ด้วยการนำความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟูสังคม ชุมชน ในรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ต่อยอดผลงานสู่การใช้ประโยชน์เชิงสังคม การถ่ายทอดเทคโนโลยีป้องกันโรค การผลิตเจล สเปรย์ โลชั่นแอลกอฮอล์สมุนไพร การรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพและการรับวัคซีนผ่านนวัตกรชุมชน การจัดทำโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ เป็นต้น

ในสถานการณ์เฉพาะหน้ามหาวิทยาลัยทักษิณ โดยหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า ได้ร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขนาด 350 เตียง ในชื่อ “ศูนย์น้ำใจคนเมืองลุง” ณ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ มาตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 เป็นต้นมา พร้อมๆ กับการเปิดรับบริจาคเพื่อสมทบทุนผลิตสเปรย์และเจลแอลกอฮอล์สมุนไพรแจก
จ่ายประชาชน/ ชุมชน และจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับโรงพยาบาลสนาม ถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามทั้งสิ้น 139 คน และได้รับการรักษาอย่างปลอดภัยและออกจากจากโรงพยาบาลทั้งหมดแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โดยมียอดบริจาคในบัญชี อว.ส่วนหน้าพัทลุง ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ทั้งสิ้น 383,555.86 บาท และนำไปใช้จ่ายรวม 369,752.50 บาท

ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า จึงขอประกาศปิดโรงพยาบาลสนาม ณ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ พื้นที่พนางตุง เป็นการชั่วคราว และปิดรับบริจาคบัญชี อว.ส่วนหน้าพัทลุงร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป สำหรับเงินบริจาคที่เหลือจะนำไปใช้จ่ายอย่างเปิดเผย โปร่งใส ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยกลไกกรรมการและคณะทำงานที่จัดตั้งขึ้นต่อไป

อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์การระบาดและขยายตัวของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายไปในบางระดับ/ บางพื้นที่ แต่ยังมีความเสี่ยงและเปราะบางต่อการระบาดของโรคฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือมายังทุกท่าน โปรดระมัดระวัง ไม่ประมาท ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม การหมั่นล้างมือ เป็นต้น

ห้วงเวลาของการระบาดและการขยายตัวอย่างรวดเร็วของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แม้อาจนำมาซึ่งความเจ็บปวด ท้อแท้ สิ้นหวัง หมดกำลังใจ ตื่นตระหนก ตกใจ ฯลฯ ของผู้คนในสังคม แต่ในด้านหนึ่งการแสดงออกถึงพลังของความปรารถนาดี ความร่วมมือ น้ำใจ การเสียสละ การแบ่งปัน และการช่วยเหลือสนับสนุนในรูปแบบและช่องทางต่างๆ คือสิ่งยืนยันอันประจักษ์ชัดใน “พลัง” และ “ทุนทางสังคม” อันล้ำค่ามหาศาลและใช้เป็นป้อมปราการอันแข็งแกร่งมั่นคงในการยืนหยัดต่อสู้กับเชื้อโรคร้ายอย่างกล้าหาญและปลอดภัยไปด้วยกัน

          มหาวิทยาลัยทักษิณ และองค์กรภาคีความร่วมมือ ขอขอบคุณอย่างจริงใจในไมตรีจิตที่งดงาม ความเชื่อมั่นที่มีมาอย่างต่อเนื่อง และจักยืนยันปณิธานเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์พลังปัญญาและนวัตกรรมสู่สังคมวิถีใหม่ต่อไปอย่างมุ่งมั่นและมั่นคง

สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

7 มิถุนายน 2564

 

ม.ทักษิณ เจ้าภาพจัดแข่งขันแฮกกะธอนระดับภูมิภาค ระดมความคิด “แนวทางแก้ปัญหาขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” ชิงเงินรางวัลรวม 250,000 บาท

Previous article

เราจะลดความเสี่ยงจากการช๊อคหมดสติ แบบ คริสเตียน อีริคเซ่น ได้อย่างไร วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ มีคำตอบ

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in News