ARTNews

ม.ทักษิณ ปล่อยเพลง “ใจหนึ่งเดียว” ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย และประชาชนทุกคนเพื่อฝ่าวิกฤตโควิด-19ไปด้วยกัน

0

มหาวิทยาลัยทักษิณใช้แนวคิดทางวัฒนธรรมปล่อยบทเพลง “ใจหนึ่งเดียว” เป็นสื่อกลางบอกผู้คนในสังคม ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และประชาชนทุกคน ที่เสียสละ อดทนทุ่มเททำหน้าที่เพื่อส่วนรวมให้ฝ่าฟันวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อส่งเสียงออกไปว่าแม้ตัวเราจำเป็นต้องอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนแต่หัวใจเราใกล้ชิดกันเสมอ

.
รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวว่าความรักที่ส่งผ่านถึงกันและกัน หัวใจที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว จะเป็นพลังสำคัญให้ข้ามผ่านความยากลำบากนี้ไปด้วยกัน มหาวิทยาลัยทักษิณถือโอกาสนี้มอบบทเพลง “ใจหนึ่งเดียว” ให้ทุกคนข้ามผ่านสถานการณ์การระบาดของโควิดไปด้วยกัน โดยใช้เพลงซึ่งเป็นแนวคิดและเครื่องมือทางศิลปะและวัฒนธรรมเป็นช่องทางสื่อสาร

“อย่างไรก็ตามสายใยที่สำคัญที่สุดในการอยู่ร่วมกันในสังคมไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบใกล้ชิด หรือห่างไกลออกไป คือกำลังใจที่เข้มแข็ง การเอื้อเฟื้อและการแบ่งปันในรูปแบบต่างๆ และที่สำคัญการหลอมรวมพลัง ส่งผ่านกำลังใจเพื่อก้าวผ่านโควิด-19 ไปด้วยกัน” รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์  กล่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์  ไทยเจริญ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์  ไทยเจริญ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในฐานะผู้ควบคุมการผลิตในครั้งนี้ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ดนตรีสามารถช่วยเหลือสังคมทางอ้อมได้ด้วยการส่งกำลังใจผ่านบทเพลง” ซึ่งบทเพลง “ใจหนึ่งเดียว” เกิดจากการร่วมคิดร่วมทำโดยบุคลากรกลุ่มหนึ่ง ประกอบกับคณะศิลปกรรมศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ที่มีความโดดเด่น เชี่ยวชาญในการผลิตบทเพลงด้วย ทั้งยังได้อาจารย์รัชกฤต  ภาณุอัครโชค ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มาขับร้อง และเรียบเรียงดนตรี สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ จึงยินดีเป็นกำลังใจให้ทุกคนก้าวผ่านไปด้วยกันด้วยการสร้างสรรค์ผลงานเพลง “ใจหนึ่งเดียว”  อย่างเต็มกำลัง

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์  กล่าวเพิ่มเติมถึงบทเพลงท่อนหนึ่งว่า “แม้ตัวห่างไกล กำลังเปี่ยมล้นศรัทธา ไหลหลั่งเป็นสายธารา เราก้าว เรากล้า รวมฝ่าไป หัวใจหนึ่งเดียว” เราล้วนเผชิญกับความยากลำบากมากมายในชีวิต จิตใจที่เข้มแข็ง ความรักที่ส่งผ่านถึงกันและกัน หัวใจที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว จะเป็นพลังสำคัญให้ข้ามผ่านความยากลำบากนี้ไปด้วยกัน มหาวิทยาลัยทักษิณถือโอกาสมอบบทเพลงนี้แด่ทุกคน และอีกไม่นานก็จะมีผลงานการแสดงโนราห์ หนังตะลุง รวมถึงเพลงเรือแหลมโพธิ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการข้ามผ่านและเป็นบทบันทึกประวัติศาสตร์สังคมในห้วงเวลานี้ไว้ร่วมกัน ออกเผยแพร่อีกไม่นานนี้”

สำหรับบทเพลง “ใจหนึ่งเดียว” อำนวยการผลิตโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  แต่งคำร้องโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์ ดร.พลากร  บุญใส  ณรงค์  มุสิกพงศ์  ขับร้องและเรียบเรียงดนตรีโดยอาจารย์รัชกฤต  ภาณุอัครโชค  ณรงค์  มุสิกะพงศ์  ตัดต่อโดย ปรเมศวร์  กาแก้ว  ดร.บัณฑิต  ทองสงฆ์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย  ศิริสาธิตกิจ ควบคุมการผลิตโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  ระวีวัฒน์  ไทยเจริญ สามารถติดตามรับฟังได้ทาง

ใจหนึ่งเดียว

คำร้อง : รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์  ดร.พลากร  บุญใส  ณรงค์  มุสิกพงศ์

ขับร้องและเรียบเรียงดนตรี : อาจารย์รัชกฤต  ภาณุอัครโชค  ณรงค์  มุสิกะพงศ์

“แม้ตัวจะอยู่ห่างไกล

แต่หัวใจใกล้ชิดกัน

ด้วยรักและผูกพัน

ร่วมฝ่าฟันกับเชื้อร้าย ไปด้วยกัน

ในวันที่ฟ้ามืดมัว

ผู้คนทุกข์ทนจนเศร้าหมอง

น้ำตาที่หลั่งไหลนอง

เราขอส่งใจ ผ่านคืนผ่านวันไป ให้ทุกคนเข้มแข็ง

ห่างกันเพียงนิดแต่จิตใจไม่ไหวหวั่น

เราต้องฝ่าฟันความกลัวที่เลวร้าย

ห่างกันเพียงไหนแต่หัวใจยังใกล้กัน

หลอมรวมจิตใจกัน สู้โควิดให้หายไป

แม้ตัวจะอยู่ห่างไกล

กำลังใจเปี่ยมล้นศรัทธา

ไหลหลั่งเป็นสายธารา

หัวใจหนึ่งเดียว

เราก้าวเรากล้า ร่วมฝ่าฟัน ไปด้วยกัน หัวใจหนึ่งเดียว

หัวใจหนึ่งเดียว หัวใจหนึ่งเดียว”

สเต็กปลาช่อนซอสพริกแกงใต้เห็ดแครง ลดภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ

Previous article

ถ่ายทอดองค์ความรูู้เครื่องสำอางโลชั่นบำรุงผิวจากสารสกัดสุนไพรยกระดับมาตรฐานการผลิตสร้างรายได้วิสาหกิจชุมชน

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in ART