News

ม.ทักษิณ MOU ทางวิชาการเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์จากยางพารา

0

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และ ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เตรียมพัฒนาขีดความสามารถงานวิจัย และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาไปสู่มูลค่าเพิ่มและการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561

โดยช่วงแรกคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร. นันทพันธ์ นภัทรานันทน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก หลังจากนั้นจะขยายไปยังคณะอื่น ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์จากยางพารา และเทคโนโลยีการผลิต รวมไปถึงงานวิทยาการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต

และเมื่อวันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) พร้อมด้วยผู้อำนวยการวิทยาเทคนิคในจังหวัดพัทลุง จำนวน 5 แห่ง เข้าเยี่ยมชมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อชุมชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีอาจารย์ ดร.นันทพันธ์ นภัทรานันทน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ และร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานตามที่ได้ทำ MOU ร่วมกัน ซึ่งปัจจุบันได้มีหน่วยงานต่างๆเข้ามาศึกษาดูงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแผ่นยางพารากันอย่างต่อเนื่อง

เชื้อเพลิงขยะ Refuse Derived Fuel (RDF) ผสมกะลาปาล์ม และกรรมวิธีการผลิต ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

Previous article

นักเรียนโครงการ วมว. – ม. ทักษิณ คว้า 6 เหรียญทอง 2เหรียญเงิน 5เหรียญทองแดง โครงงานวิทยาศาสตร์

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in News