News

เตรียมเปิดสอนเทคโนโลยีเครื่องสำอางและอาหารเสริม

0

อาจารย์ ดร. ถาวร จันทโชติ คณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดเผยว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 เพื่อเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาจังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านการเกษตร และมีส่วนร่วมในการยกระดับสินค้าทางการเกษตรของประเทศ โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มีพันธกิจสำคัญ 4 ประการด้วยกัน คือ
1. สร้างคนที่มีศักยภาพและสมรรถนะสูงด้าน อุตสากรรมเกษตรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. สร้างองค์กรความรู้และนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสม
4. สร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการขององค์กรสู่ความรู้เป็นเลิศ

คณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่า

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มีแผนการรับนิสิต ปีการศึกษา 2562 ในหลักสูตร วทบ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (B.Sc. Food science and Technology) จำนวน 60 คน และ ในปีการศึกษา 2563

— อาจารย์ ดร. ถาวร จันทโชติ คณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ

จะเปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (B.Sc. Cosmetic Technology and Dietary Supplement Product) พร้อมทั้งยังมีแผนที่จะดำเนินการจัดหลักสูตรระยะสั้นฝึกอบรมเสริมนอกหลักสูตรให้กับนิสิตด้านเชฟ (Chef) เพื่อรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก เช่น การประกอบอาหารไทย การตกแต่งอาหาร และการแปรรูปอาหาร เพื่อเสริมทักษะนิสิตให้มีความโดดเด่น สร้างมาตรฐานอาหารไทย โดยนิสิตที่เข้าฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น จะได้รับประกาศนียบัตรด้านเซฟ และสามารถนำไปต่อยอดการสมัครงานในอนาคตได้ อีกด้วย

50 ปี แห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยทักษิณคู่ถิ่นใต้

Previous article

ม.ทักษิณ ออกแบบหลักสูตรคูปองครู : สร้างการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากภาพ Street Art ถนนนครใน จังหวัดสงขลา

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in News