News

50 ปี แห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยทักษิณคู่ถิ่นใต้

0

 

ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ของการสถาปนามหาวิทยาลัย หากจะย้อนเวลากลับไปเมื่อ 50 ปีที่ผ่านมาก่อนที่จะมาเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณในวันนี้นั้น มหาวิทยาลัยทักษิณ มีพัฒนาการมาอย่างยาวนาน มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนา
ประเทศชาติ และเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นจาก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511 เราได้เปิดวิทยาลัยวิชาการศึกษา ขึ้นอย่างเป็นทางการ ณ ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา (ที่ตั้งปัจจุบันของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา) ตามมติสภาวิทยาลัยวิชาการศึกษา ในการขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปยังพื้นที่ภาคใต้ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2511 เราจึงถือวันดังกล่าวเป็น
วันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้ ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นกรม ในทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยทักษิณได้พัฒนาเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ ในปีการศึกษา 2547 เริ่มเปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการในพื้นที่ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง และสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ได้มีมติให้มหาวิทยาลัยทักษิณมีการบริหารงานแบบ 2 วิทยาเขต ประกอบด้วย วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง

อาคารบริหารและสำนักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง

มหาวิทยาลัยทักษิณได้พัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกํากับของรัฐด้วยการบริหารจัดการที่เป็นอิสระและมีความคล่องตัวสามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 และภายใต้ปรัชญาของมหาวิทยาลัย “ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา”

ตลอดระยะเวลา 50 ปี มหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม และประเทศชาติแล้วจำนวน 68,365 คน ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดการเรียนการสอน 14 คณะ ได้แก่ 1) คณะศึกษาศาสตร์ 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 4) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 5) คณะนิติศาสตร์ 6) คณะวิทยาศาสตร์ 7) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 8) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9) คณะพยาบาลศาสตร์ 10) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 11) คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 12) วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 13) วิทยาลัยนานาชาติ 14) บัณฑิตวิทยาลัย

ในปี พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยมีแผนโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อย่างชัดเจนเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในจังหวัดพัทลุง และจังหวัดใกล้เคียง และเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้แล้ว
ในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณมีแผนในการ จัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ในวิทยาเขตพัทลุง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานศึกษาต้นแบบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ ในสังคมพหุวัฒนธรรมสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และสอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งยังเป็นแหล่งวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ทางการศึกษา ที่นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณจะเปิดประตูบ้านให้กว้างต้อนรับประชาคมจากทั่วทุกภาคของประเทศ และนานาชาติ เพื่อตอบสนองปณิธานของมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม อีกทั้ง จะพัฒนาพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า รากเหง้าแห่งภูมิปัญญาพหุวัฒนธรรม และเป็นท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมภาคใต้ที่มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมรายได้การท่องเที่ยวของคนสงขลา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ตระหนักดีว่ามหาวิทยาลัยมีหน้าที่รับใช้สังคม ร่วมพัฒนาเมือง ร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยการบูรณาการงานวิจัยสู่ชุมชน เน้นการพัฒนางานวิจัยตามนโยบายรัฐบาล ลงสู่ระดับจังหวัด เพื่อการเข้าถึงชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม รองรับการปรับตัวของการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยให้นิสิตเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรับใช้สังคมในอนาคต

 

นักเรียนโครงการ วมว. – ม. ทักษิณ คว้า 6 เหรียญทอง 2เหรียญเงิน 5เหรียญทองแดง โครงงานวิทยาศาสตร์

Previous article

เตรียมเปิดสอนเทคโนโลยีเครื่องสำอางและอาหารเสริม

Next article

Comments

Comments are closed.

Login/Sign up