careNews

ปราชญ์แห่งศาสตร์โนรา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์

0

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นชาวอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เกิดเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2502 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ “โนรา” จนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ

เริ่มต้นจากศึกษาเรียนรู้ และรับชมการรําโนราของขุนอุปถัมภ์นรากร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 และได้เรียนรําโนรากับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาโรจน์ นาคะวิโรจน์ ซึ่งเป็นศิษย์ของขุนอุปถัมภ์นรากร ณ สถาบันราชภัฏสงขลา จนกระทั่งเกิดความชํานาญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรรมนิตย์  นิคมรัตน์ มีความมุ่งมั่นในการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเผยแพร่ความรู้ทางด้านโนรา เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังเห็นความสําคัญในคุณค่าของวัฒนธรรมพื้นบ้านอย่างต่อเนื่อง ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา

การถ่ายทอดและฝึกอบรมทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา และยังได้ใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะตัวเชื่อมโยงวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับการดํารงชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยได้สร้างรูปแบบใหม่ๆ ในการแสดง “โนราสร้างสรรค์” อาทิ โนราร่วมสมัย เรื่อง “ครู” “บิน” “สังข์ทอง ตอนรจนาเลือกคู่” โนราซัดท่า “ร่วมสมัย” “ตามภาษาดนตรี”  โนราชุด “วัฒนธรรมท้องถิ่นส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์” “ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” “เทิดพระเกียรติ” และ “โนราบูชาหลวงปู่ทวด” เป็นต้น

ChatChai Suk : ภาพถ่าย

 

ตลอดเวลากว่า 40 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรรมนิตย์  นิคมรัตน์ ได้อุทิศตนให้กับการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านโนราอย่างแท้จริง จนได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจากองค์กรและสถาบันต่างๆ ในฐานะปราชญ์โนรา และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน มากมาย

• รางวัลคนดีศรีสงขลา ประจำปี 2560

• รางวัลปิตาภรณ์แผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปี 2560

• รางวัลศิลปินแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจําปี 2560 สาขาดนตรีและนาฏศิลป์

• รางวัลพระสิทธิธาดาทองคํา ประจำปีการศึกษา 2547

• รางวัลบุคคลดีเด่นด้านวัฒนธรรมสื่อพื้นบ้านเพื่อเยาวชน

• รางวัลศิลปินแห่งละครเวทีภัทราวดีเธียเตอร์

• รางวัลศิลปินโนราของสมาคมชาวปักษ์ใต้แห่งนครซิดนีย์

• รางวัลราชมงคลสรรเสริญ ผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม

คว้ารางวัลเหรียญเงินในงาน 45th International Exhibition of Inventions of Geneva ณ สมาพันธรัฐสวิส

Previous article

นักกีฬาปันจักสีลัต ม.ทักษิณ ตัวแทนประเทศไทย คว้าเหรียญทองแดงระดับโลก

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in care