EducationHealth

“แพทย์แผนไทย” ทางออกผู้ป่วยที่ไม่อยากรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ

0

             การแพทย์แผนไทยเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เป็นการแพทย์ที่อาศัยความรู้และภูมิปัญญาไทย ซึ่งปฏิบัติจริงแล้วได้ผล และที่น่าสนใจ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้ผลิตบัณฑิตแพทย์แผนไทยที่สมบูรณ์พร้อม ทั้งในด้านเวชกรรมไทย  เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย และนวดไทยเพื่อรองรับความต้องการของสังคม

— จบการแพทย์แผนไทยทำงานอะไรได้บ้าง —

หลายคนมีข้อสงสัย เนื่องจากทุกคนคาดหวังว่าจบแล้วต้องมีงานทำเราถึงจะเลือกเรียนสาขานั้น แพทย์แผนไทย มีงานให้ทำมากมาย เช่น นักการแพทย์แผนไทย ครู/อาจารย์ ข้าราชการสาธารณสุข SPA Therapist ควบคุมการผลิตยาในโรงงานยา เปิดคลินิกแพทย์แผนไทย (เจ้าของธุรกิจ) หัตถเวชกรรมแผนไทย (หมอนวด) เปิดร้านขายยาสำหรับแผนไทย ฯลฯ การแพทย์แผนไทยสามารถประยุกต์ได้หลายอย่าง บางคนเรียนจบมาก็กลับไปเป็นแพทย์ประจำหมู่บ้าน หรืออยู่ประจำโรงพยาบาลตำบล เพื่อคอยให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยที่ไม่อยากรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ

ผศ.ดร.กุสุมาลย์ น้อยผา ประธานสาขาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผศ.ดร.กุสุมาลย์ น้อยผา ประธานสาขาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กล่าวว่า สาขานี้เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 มีนักเรียนสนใจเลือกเรียนสาขานี้เพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี มีการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ฝึกปฏิบัติงานในพื้นที่จริง จบแล้วมีงานทำอย่างต่อเนื่อง รายได้ดี  ทำให้ปัจจุบันมีนักเรียนสนใจเข้าศึกษาต่อในสาขาการแพทย์แผนไทยเกินเป้าหมายที่วางไว้ ทำให้คณาจารย์ในสาขาต้องใช้วิธีการคัดเลือกนักเรียนที่เข้ามาเรียนในสาขานี้อย่างเข้มข้น

— ถ้าจะเรียนแพทย์แผนไทย ทำไมต้องที่นี่ —

นอกจากเราจะมีการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ ที่สาขาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยากรสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ยังให้บริการคลินิกการแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นสถานที่รองรับการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตแพทย์แผนไทย  และเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปควบคู่กันไปด้วย เราให้บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาโดยศาสตร์การแพทย์แผนไทยครบวงจร อย่างเช่น นวด ประคบ อบสมุนไพร และบริการอยู่ไฟหลังคลอด  มีอาจารย์ และนักการแพทย์แผนไทยเป็นผู้ให้บริการภายใต้ใบประกอบวิชาชีพทุกคน

คลินิกยังผลิตยา และผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อจำหน่ายหลายชนิดด้วยกัน เช่น ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ ลูกประคบ ยาดมสมุนไพร ยาน้ำมันแก้ปวดเมื่อย ครีมทาผิว สบู่ รวมทั้งมีสวนสมุนไพรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเภสัชกรรมของนิสิต ซึ่งได้ฝึกให้นิสิตปลูกสมุนไพรเอง และขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการให้บริการอีกด้วย

ที่สำคัญอย่างยิ่งเราได้บูรณาการองค์ความรู้ ให้นิสิตแพทย์แผนไทยลงพื้นที่ชุมชน เพื่อฝึกปฏิบัติจริงซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับคณาจารย์ในสาขาวิชา และมีภารกิจด้านบริการวิชาการหลายโครงการอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนด้วยการแพทย์แผนไทย การดูแลมารดาหลังคลอดในชุมชน และโครงการหนึ่งหมอหนึ่งบ้าน

— บัณฑิตแพทย์แผนไทยของมหาวิทยาลัยทักษิณที่สมบูรณ์พร้อมที่ว่าต้องเป็นอย่างไร–

ผู้ที่เป็นแพทย์แผนไทยที่สมบูรณ์แบบ จะต้องมีบทบาทหน้าที่ในการประกอบวิชาชีพ 4 ด้าน คือ

ด้านเวชกรรมไทย  เชี่ยวชาญการตรวจ การวินิจฉัย การบำบัด หรือการป้องกันโรค ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย หรือ มักรู้จักกันว่า “แพทย์แผนโบราณ” อธิบายภาวะต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพ ทั้งสภาวะปกติ และสภาวะที่ผิดปกติ โดยใช้ทฤษฎีความสมดุลของธาตุต่าง ๆ ในร่างกาย

ยาแผนไทยที่ผลิตโดยคลินิคแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ด้านเภสัชกรรมไทย รู้จักประโยชน์ทางยาของสมุนไพรต่างๆ รวมทั้งรูปแบบและวิธีการที่จะได้มาซึ่งยาที่มีคุณภาพ เป็นการเตรียมยา หรือผลิตยาแผนไทย ซึ่งมีกรรมวิธีในการเตรียมยาที่หลากหลาย เช่น การเตรียมยาผง ยาลูกกลอน ยาเม็ดแคปซูล ลูกประคบ เป็นต้น

ด้านผดุงครรภ์ไทย  มีความรู้ในการดูแลสุขภาพของมารดาและเด็กในหญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่ก่อนคลอดและหลังคลอด ที่สมัยก่อน เรียกว่า “หมอตำแย” การดูแลสุขภาพของหญิงหลังคลอด

ด้านนวดไทย เชี่ยวชาญในการรักษา บรรเทาอาการของผู้ป่วยด้วยการนวด นวดเพื่อการผ่อนคลาย หรือ นวดเพื่อการบำบัด รักษา และอาจมีการใช้ยากินสมุนไพรควบคู่ไปด้วย

— อนาคตสาขาการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นอย่างไร —

สาขาการแพทย์แผนไทย มีการเตรียมเปิดหลักสูตรใหม่ด้านสุขภาพความงามและชะลอวัยในอนาคตอันใกล้นี้ และเพื่อรองรับการฝึกปฎิบัติของนิสิต ทางสาขาก็มีการขยายงานของคลินิกเพิ่มขึ้น ทั้งคลินิกด้านสปาและความงาม โดยในขณะนี้กำลังเร่งดำเนินงานทั้งในส่วนของหลักสูตรใหม่และคลินิกสปา เพื่อเปิดบริการให้ทันในเดือนธันวาคม 2562

นอกจากนี้สาขายังมีโรงผลิตยาสมุนไพร ที่มีอุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานในการผลิตยา และทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่จะให้บริการแก่ผู้ประกอบการรายย่อย หรือผู้สนใจทั่วไปเข้ามาใช้บริการได้

เรื่อง : วิธญาพร  เอกหิรัณยราษฎร์
ภาพ :  สาขาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ

หากผู้สนใจต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 4101 หรือ  https://www.fhss.tsu.ac.th/ttm/index.php เพจคลินิกการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยทักษิณ เพจสมุนไพรชุมชน

 

 

ณัฐกฤตา ศรีใหม่ ตัวแทนการพัฒนาการศึกษาตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Previous article

มหาวิทยาลัยทักษิณ “ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” เรียนจบบรรจุเป็นข้าราชการครู

Next article

Comments

Comments are closed.

Login/Sign up